Med kommunalt självbestämmande får invånarna i Värmlands kommuner bättre kontroll på sin kommuns ekonomi. 

Demokratin kommer närmare

den enskilde individen, och besluten blir bättre anpassade mot den lokala regionen.

Sverige har aldrig varit så centraliserat som det är nu.

Med byråkrati och interventioner pressar staten

landskapen och kommunerna till en ekonomisk kollaps.

Självbestämmandet för kommunerna är i princip obefintligt, trots att det står i

1 kapitlet 1 paragrafen i regeringsformen

att det är från kommunerna makten skall utgå.


Med principen att 51% har rätt att köra över 49%

så försvarar Svenska staten majoritetens förtryck.

Värmlands röst är svag jämfört med resten av Sverige,

endast 3% av de röstberättigade bor här,

och konsekvensen av det är ekonomisk utarmning. 


Vår lösning på ovan nämnda problem är; secession av Värmland och en decentralicering innom landskapet,

där beslutsrätten flyttas ut till Kommunerna.

Med ett utökat individansvar och nyvunnen frihet

skall Värmland få styra över sig själv!

Swexit och Wexit, en annan framtid är möjlig..!